Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pokrenut postupak izbora dekana...

Na temelju članka 42. 43. i 46. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, članka 3.,10. i članka 12. Pravilnika o radu Medicinskog fakulteta u Puli i Suglasnosti MZO, KLASA:602-04/24-04/00097 URBROJ: 533-04-24-0002 od dana 23. veljače 2024., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakultet u Puli je na 5. elektronskom glasovanju dana 27. ožujka 2024. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta u Puli

 

Popis obavijesti